תקנון שימוש באתר ובתכנת ביטקס (להלן:"התקנון")

כללי

חברת ביטקס מיסוי מקרקעין בע"מ [להלן: "החברה"] פיתחה והינה הבעלים של התוכנה נשוא תקנון זה שמטרתה לשמש ככלי עזר לחישוב מס שבח ולאפשר למשתמש בה לבדוק האם חלה חבות במס שבח בעסקעות מקרקעין בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג 1963 (להלן:"החוק") ובמידה וקיימת חבות במס לאפשר למשתמש לבצע חישובי מס שבח,לרבות חישובי מס שבח מורכבים, הכל בכפוף לאמור בתקנון זה.

 

השימוש בתוכנה כפוף לתקנון זה ועצם השימוש בה מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל הקבוע במסמך זה. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן הודעה מראש, לשנות את התקנון מעת  לעת. במתן אישורו של המשתמש על קריאת תקנון זה ובשימוש בתוכנה על ידו , נותן המשתמש בזה את הסכמתו לכך כי הוא מחוייב לעיין בתקנון טרם תחילת עבודתו בתוכנה ומעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים,ככל שיהיו, וכי המשך השימוש של המשתמש בתוכנה לאחר ביצוע השינויים ייחשב כמתן הסכמתו לשינויים.
התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס גם לנשים.

 

הגדרות

לצורכי תקנון זה, למונחים הבאים תיהיה המשמעות הרשומה לצידם:

"תוכנה" – תוכנת ביטקס (BTAX) הכוללת את כל נתוני התוכנה ובכללם קוד התוכנה, הנתונים, מאגרי הנתונים ומבני הנתונים הכלולים בתוכנה כחלק בלתי נפרד ממנה, את כל החומר המודפס הקשור אליה, התיעוד המקוון או האלקטרוני, והאמצעים החומריים המשמשים לשעתוק או להפצה של כל האמור לעיל.

"אתר" – האתר שדרכו ניתן להתשמש בתוכנה: http://www.b-tax-apps.co.il או כל אתר אחר שיבוא במקומו.

"משתמש" – כל מי שעושה שימוש בתוכנה, בין אם בתשלום ובין אם ללא תשלום. מובהר כי החברה תיתן הרשאה למשתמש לעשות שימוש בתוכנה רק במידה והמשתמש הינו עו"ד, רו"ח, שמאי ,יועץ מס או על פי הרשאה אחרת שתיתן החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לצורך תקנון זה, בכל מקום שבו כתוב "התוכנה" הכוונה היא לתוכנה ולאתר ביחד.

 

תנאי שימוש

המשתמש רשאי לעשות שימוש בתוכנה ככלי עזר לבדיקת חבות במס שבח, לביצוע חישובי מס שבח, לעריכת שומה עצמית והפקת טפסי דיווח לרשויות המס (ככל שטפסים אלו רלוונטים לשומה שנערכה וככל שהם קיימים בתוכנה בעת עריכת השומה). החברה היא בעלת זכויות היוצרים בתוכנה.  למשתמש ניתנת,בכפוף לכל האמור בתקנון זה, זכות שימוש בלבד בתוכנה שאינו ניתן להעברה,להשכרה,להחכרה או להשאלה. הרשאת השימוש וכן סיסמת הכניסה לתוכנה שתינתן למשתמש ע"י החברה, הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה לאחר. המשתמש אינו רשאי להשתמש בתוכנה כדי לפעול בתור לשכת שירות או ספק שירות יישום ללא הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של החברה. כמו כן המשתמש אינו רשאי להתיר לאחרים להשתמש בתוכנה לתועלת צד שלישי כלשהו ואינו רשאי לעשות כל שימוש עסקי ו/או מסחרי בתוכנה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהמשתמש רשות לעשות שימוש בתוכנה עבור צד ג' שהינו לקוח של המשתמש אותו הוא מייצג בעסקת מקרקעין.

המשתמש יכול לעשות שימוש בתוכנה לתקופת ניסיון כפי שנקבעה באתר. הוראות תקנון זה יחולו על המשתמש גם במהלך תקופת הניסיון. החברה רשאית לסיים את תקופת הניסיון של המשתמש בתוכנה גם לפני תום תקופת הניסיון לפי שיקול דעת החברה ללא הודעה מוקדמת. בתום תקופת הניסיון לפי הקבוע באתר ובתקנון זה, תיחסם גישתו של המשתמש לתוכנה אלא אם יבחר לשלם בגינו מנוי. מחיר המנוי ותקופת המנוי מופיע באתר במסך כמפורט באתר. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להוסיף מסלולי מנוי אחרים ו/או לשנות את מחיר המנוי. מובהר כי למשתמש שכבר רכש מנוי, לפני המועד בו החברה שינתה את מחיר המנוי, לא ישתנה מחיר המנוי שכבר רכש וזאת עד לסוף תקופת המנוי, אלא אם יבחר לחדש את המנוי בתום התקופה כי אז יחול המחיר שהשתנה.

החברה תיהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה מראש, לחסום הרשאה שניתנה למשתמש ו/או לבטל מנויו של המשתמש בהתאם לאמור בכל דין לרבות במקרים שלהלן:

  • אם כרטיס האשראי שנמסר לחברה ע"י המשתמש לצורך ביצוע התשלום בגין השימוש בתוכנה נחסם או הוגבל לשימוש.
  • אם המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה.
  • בנסיבות בהן המשתמש עושה שימוש הגורם או העלול לגרום להפרעה למשתמשים אחרים ו/או לפעילות התקינה של התוכנה.
  • בנסיבות בהן המשתמש עושה שימוש בתוכנה באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או מינהלית ו/או עבירה פלילית.
  • בנסיבות בהן החברה בדעה כי המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגע או העלול לפגוע בתוכנה ו/או בחברה ו/או בצד ג' כלשהו ו/או במשתמשים אחרים בתוכנה.

המשתמש מאשר בזאת כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם באתר הרשמי של החברה ו/או בעמוד הפייסבוק של החברה את שם המשתמש ו/או את הלוגו של עסקו ו/או משרדו.

דרכי השימוש בתוכנה

 

דרכי השימוש בתוכנה הינן על פי ההוראות למשתמש המופיעות באתר ובהתאם לאפשרויות שימוש ולפונקציות השונותהכלולות בתוכנה הכפופת לשינויים מעת לעת.

לאחר עריכת השומה ע"י המשתמש, תיהיה למשתמש, בהתאם למדיניות החברה מעת לעת ולשיקול דעתה של החברה, האפשרות לפנות לחברה ולבקש מיועצייה המשפטיים לבדוק את נכונות השומה שנערכה על ידו.החברה ו/או יועציה המשפטיים רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדית, להחליט האם לתת את השירות הנוסף לרבות קביעת תעריף נוסף עבור שירות זה.  החברה ו/או יועציה המשפטיים רשאים להפסיק מתן שירות זה בכל עת וללא הודעה מראש .

קנין רוחני

השומה העצמית וכן הטפסים המופקים, על פי הנתונים המוזנים על ידי המשתמש, הינם מוצרי החברה (להלן:"המוצרים"). המוצרים הינם קניינה הבלעדי של החברה ולמשתמש לא יהיו כל זכויות בהם. המשתמש אינו רשאי לשנות ו/או לערוך את המוצרים ויהיה רשאי לעשות בהם שימוש אך ורק לצורך הגשתם לרשויות מיסוי מקרקעין ו/או לצורך בדיקתם על ידו ו/או ע"י מומחים מטעמו.

החברה מחזיקה בכל זכויות הקניין הרוחני והבעלות הבלעדיות ובכל הזכויות והאינטרסים ביחס לתוכנה ולכל העתקים וחלקים של התוכנה, בין אם נכללו בתוכנה אחרת או שולבו עם תוכנה אחרת ובין אם לאו. כל זכות, זכות קניין ואינטרס, לרבות, אך מבלי להגביל, זכויות יוצרים בתוכנה וביחס לתוכנה ולכל עותקים של התוכנה הינם בבעלות החברה בלבד.

התוכנה, לרבות כל המצוי בה, לרבות כל המידע, הגרפיקה,התצוגה, העיצוב, האייקונים, המלל, הטקסטים, יישומי התוכנה, הינם רכושה של החברה ו/או ניתנו לה ברישיון ע"י צד ג' ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים.

המתשמש אינו רשאי להסיר או לשנות התראות בדבר זכויות יוצרים, זיהוי מוצר, או התראות והודעות אחרות על כל עותק של התוכנה.

התוכנה מוגנת בחוקי זכויות יוצרים ובאמנות בינלאומיות לזכויות יוצרים, וכן באמנות ובחוקים אחרים להגנה על קניין רוחני.

כמו כן המשתמש אינו רשאי (ואינו רשאי להתיר לצד שלישי) לבצע הנדסה לאחור, להעביר,למכור, להעתיק,לשנות, לשכפל, לפרסם את התוכנה על כל מרכיביה בכל אופן וצורה שהם. המתשתמש אינו רשאי לבצע פירוק התוכנה למרכיבים ו/או לנסות בדרך אחרת לגלות את קוד המקור, את המושגים והרעיונות שביסוד התוכנה, את האלגוריתמים, את הפורמטים וצורות ארגון הנתונים של הקבצים או את הפרוטוקולים של ממשק התוכנה או של קבצים  הנכללים בתוכנה או נוצרים על ידה, מלבד ורק במידה שפעילות כאמור מותרת במפורש על פי החוק הרלוונטי על אף הגבלה כאמור.

שימוש כלשהו בתוכנה,בין אם בתשלום ובאם אם ללא תשלום, מהווה הרשאה בלבד להשתמש בתוכנה בכפוף לתנאי תקנון זה ולמשתמש אין כל זכות אחרת ו/או נוספת בתוכנה.

מדיניות ביטול עסקה

ביטול מנוי יהיה אך ורק בהתאם לקבוע בהוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981 בכל הנוגע לעסקאות מכר מרחוק. שירותי תמיכה

יתכן והחברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תחליט לספק למשתמש שירותי תמיכה הקשורים לתוכנה.

השימוש בשירותי תמיכה כפוף למסמכי המדיניות ולתוכניות של החברה. כל קוד תוכנה משלים הניתן לך כחלק משירותי התמיכה ייחשב לחלק מהתוכנה ויהיה כפוף לתנאים ולהוראות של תקנון זה. החברה תהיה רשאית להשתמש בכל מידע טכני שתמסור לה כחלק משירותי התמיכה לצורך מטרותיה העסקיות, לרבות תמיכה במוצר ופיתוח מוצר. החברה לא תשתמש במידע טכני כאמור באופן שיזהה אותך באופן אישי.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק תמיכת שרות לתוכנה בכל עת ומכל סיבה שהיא על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

 

אחריות מוגבלת של החברה

מלבד כפי שנקבע במפורש בתקנון זה ומאחר והתוכנה הינה כלי עזר בלבד לנותני שירות המבינים והבקיאים או שחזקה עליהם שהם מבינים ובקיאים במיסוי מקרקעין,לרבות בחוקיו ותקנותיו, החברה מסירה מעליה במפורש כל אחריות אחרת בגין התוכנה ו/או המוצרים. ככל שהחוק מתיר, התוכנה ניתנת 'כפי שהיא' ללא אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או משתמעת, לרבות מבלי להגביל, אחריות משתמעת לסחירות המוצר או השירות או לכשירותם למטרה מסוימת או לצורך מסוים.

החברה אינה אחראית לאי דיוק של התוכנה ו/או לאי דיוק תוצאות המופקות ממנה.

כל הקשור ו/או הנובע מהשימוש בתוכנה ו/או מביצועי התוכנה ו/או הקשור לאיכות, ביצוע ודיוק משביעים רצון של התוכנה יהיה כולו באחריות המשתמש.

יודגש כי התוכנה הינה כלי עזר בלבד. על המשתמש לעשות שימוש בתוכנה בהסתמך על הידע המקצועי שלו לרבות על ידיעת החוקים והתקנות הרלוונטים ו/או להסתייע במומחים לרבות במומחים בתחום מיסוי המקרקעין. המשתמש מצהיר כי אופן ביצוע החישוב, פרטי הנתונים המוזנים לתוכנה על ידו וכן תוצאת החישוב היא באחריותו הבלעדית של המשתמש. לפיכך המשתמש מצהיר כי הוא לא יסתמך על התוכנה ,לרבות על כל חלק ממנה, מבדקי הזכאות שבה ו/או ההמלצות הניתנות על ידה בכדי לקבל החלטות ו/או לראות בהם כהמלצה לפעול או להימנע מלפעול באופן כלשהו והאחריות לכל חישוב ו/או לכל פעולה הנעשים ו/או שאינם נעשים ו/או הנובעים משימוש בתוכנה הינה באחריות המשתמש. החברה אינה מתחייבת שהתוכנה תהיה נקייה מפגמים, שהשימוש בה יהיה נטול הפרעות, שהשימוש על ידי המשתמש בתוכנה יהיה נקי משגיאות, או שתתקבלנה תוצאות משביעות רצון. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שבתוכנה ייתכנו תקלות ו/או עיוותים ו/או שנכללים בה נתונים שגויים ו/או עלולות להיגרם תקלה בחישובים וכל אלו מסיבות התלויות ושאינן תלויות בחברה. לפיכך החברה לא תיהיה אחראית כלפי המשתמש ו/או לקוחו של המשתמש, שעבורו המשתמש עשה שימוש בתוכנה, לכל נזק כלשהו, לרבות נזק עקיף, אגבי או ארעי שנגרם כתוצאה ו/או בקשר לשימוש בתוכנה ו/או בכל חלק ממנה ו/או כתוצאה מפעולה שננקטה ו/או שנקיטתה נמנעה בהסתמך על התוכנה ו/או על על כל חלק ממנה.

מובהר כי התוכנה ועדכוניה במסגרת השירות, ניתנים למשתמש כמות שהם. אין התוכנה באה במקום כישוריו המקצועיים של המשתמש ו/או האנשים הפועלים מטעמו ו/או מומחים מטעמו.

ידוע למשתמש כי אין לראות בתוצאות השומה העצמית שערך באמצעות התוכנה כמשקפות את עמדת רשויות המסים, לרבות רשות מיסוי מקרקעין.

 

מובהר כי החברה כיום אינה מגישה את השומה העצמית שנערכה ע"י המשתמש לרשויות מיסוי מקרקעין והאחריות להגשת השומה העצמית ונספחיה,ככל וישנם נספחים, לרבות בכל הנוגע למועד הגשת השומה מוטלת על המשתמש בלבד. במידה ובעתיד החברה תאפשר למשתמש להגיש את השומה העצמית באופן מקוון ישירות מהאתר, היא לא תישא באחריות כלשהי בנוגע להגשת השומה, לרבות למועד הגשתה ו/או לקבלת שוברי תשלום ו/או אישורי מסים המופנים ללשכת רישום המקרקעין מרשויות המס והאחריות הבלעדית לכל האמור לעיל תיהיה בידי המשתמש. האמור בסעיף זה יהיה נכון ותקף גם במידה ובמסגרת משלוח מקוון דרך האתר של שומה כלשהי, ידרש המתשמש לרשום את החברה ו/או התוכנה כ"מייצגים" במערכת מיסוי מקרקעין בנוגע לשומה המוגשת.

החברה אינה אחראית לבדוק את הנתונים והמידע שהוזן ו/או נמסר ע"י המשתמש ו/או את התאמתם להוראות החוק או לכל דין אחר כלשהו.

החברה רשאית, מעת לעת,לפי שיקול דעתה הבלעדי,ללא מתן הודעה מראש למשתמש, לגרוע או להוסיף או לשנות שירותים הניתנים ע"י התוכנה ו/או מבנה התוכנה ו/או עיצוב התוכנה ו/או כל חלק מהתוכנה. החברה רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא, להגביל, למנוע, לשנות או לבטל את כל או חלק מהפונקציונליות או מתוכן התוכנה ללא הודעה מראש.

כל הגבלת אחריות ו/או פטור המוקנים לחברה על פי תקנון זה, מוקנים בזאת גם לכל עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה, נציגיה, נושאי המשרה בה, החברות, היחידים, הגופים הקשורים אליה ו/או הפועלים מטעמה ו/או עבורה.

כל האחריות של החברה בגין התוכנה או ביצועיה או פגמים בה, על פי כל אחריות, רשלנות, הלכת חבות מוחלטת או הלכה אחרת, תהיה מוגבלת בכך שהחברה תתקן את הליקוי ותתקין גרסה עדכנית ותקינה של התוכנה, או אם החברה תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי החלפה כאמור היא סעד שאינו הולם או שאינו מעשי, הבאת הסכם זה לידי סיום.

היה ובית משפט בעל סמכות שיפוט מתאימה יפסוק כי הוראה כלשהי בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהיא חסרת תוקף, תוגבל או תימחק הוראה כאמור במידה המינימלית הנדרשת כדי שתקנון זה יישאר בתוקף מלא, באופן התומך בצורה הקרובה ביותר בכוונה המבוטאת בהסכם זה.

החברה רשאית להעלות ,מפעם לפעם, לתוכנה ו/או לאתר, פרסומת ו/או כל אמצעי שיווקי אחר בנוגע לאנשי מקצוע ו/או לגופים שונים, לרבות גופים פיננסים. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שלחברה אין כל אחריות בנוגע לפעולותיהם ו/או עבודתם ו/או טיבם ו/או שירותם ו/או מקצועיותם של אנשי מקצוע ו/או גופים אלו ואין היא אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי צד ג' כלשהו לפעולותיהם ו/או עבודתם ו/או /שירותם ו/או מקצועיותם של אלו ובאם המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או לקוחו ו/או צד ג' כלשהו עושה שימוש באנשי מקצוע ו/או גופים אלו הוא עושה זאת על דעתו ועל אחריותו האישית בלבד.

שמירה על פרטיות ואבטחת מידע

על מנת לשמור בסודיות את המידע המוזן לתוכנה ע"י המשתמש,לרבות פרטי עסקאות ופרטי האשראי של המשתמש, החברה נוקטת אמצעי זהירות סבירים. יחד עם זאת ידוע למשתמש כי לא ניתן לבצע אבטחת מידע באופן מושלם. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש בנתונים המוזנים ע"י המתשמש למעט לצורך בדיקת תקינות החישוב (במידה והמתשמש יפנה לחברה בבקשה כי תבדוק את החישוב שביצע כפי שפורט לעיל) ושיפור התוכנה,בכפוף לאמור בכל דין.. למרות זאת, המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה אינה יכולה להתחייב כי התוכנה ו/או כל חלק ממנה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני פריצה לתוכנה ו/או לשרת עליו מאוחסת התוכנה ו/או מפני חדירה בלתי מורשית ו/או שימוש אסור ע"י צד ג' כלשהו. לפיכך המשתמש משחרר בזאת את החברה ו/או מפעיליה מפני אחריות, בין אם ישירה ובין אם עקיפה, במקרים של גילוי ו/או פרסום ו/או עשיית שימוש כלשהו במידע שהוזן ע"י המשתמש לתוכנה,לרבות פרטי עסקאות ופרטי כרטיס האשראי והנובע מפריצות ו/או חדירות לא מורשות ו/או שימוש אסור ע"י צד ג' כלשהו ו/או כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינו בשליטת החברה ו/או מפעיליה.

החברה תיהיה רשאית להעביר את מלוא הנתונים הנמצאים בידיה בכל מקרה בו תירכש ו/או תועבר פעילותה ו/או פעילות התוכנה.

הסכמה לקבלת דבר פרסומת

המשתמש מאשר, כי פרטיו, לרבות כתובת הדוא"ל ו/או מספר הטלפון הנייד שמסר לחברה, ישמשו, בין היתר, כדי להציע למשתמש מעת לעת שירותים שונים ו/או הצעות שיווקיות שונות ו/או "דבר פרסומת" כהגדרתו בסע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ו/או כדי למסור למשתמש עדכונים שוטפים ומידע כללי, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים,  אלא אם המשתמש יודיע לחברה על אי רצוננו לקבל דיוור כאמור, באמצעות הודעה בדואר רשום למשרדי החברה לכתובת רחוב הזיתים 96 גבעת שמואל, או באמצעות הודעה לכתובת דואר אלקטרוני infobtax@gmail.com או בדרך המנויה בדבר הפרסום עצמו. החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך 2 ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.

 

חשבוניות מס

עם רכישת מנוי, החברה תפיק למשתמש חשבונית מס באופן דיגיטלי או באופן אחר לפי החלטת החברה.

סמכות שיפוט

הדין החל על תקנון זה ועל השימוש בתוכנה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או השימוש בתוכנה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

הסכמת המשתמש להגבלת האחריות

למשתמש ידוע כי תקנון זה מהווה הצהרה מלאה ובלעדית של ההבנה ההדדית בינו לבין החברה והוא מבטל ובא במקום כל הסכמים ו/או מסרים קודמים בעל-פה ו/או בכתב הנוגעים לתקנון ו/או לתוכנה ו/או לכל חלק ממנה. המשתמש מאשר ומסכים שההגבלות על האחריות, החבות והסעדים בתקנון זה הם תנאים יסודיים של תקנון זה וכי המשתמש לקח אותם בחשבון בהחלטתו להשתמש בתוכנה ו/או בכל חלק ממנה.