האם רכישת מחסן או חניה מקבלן בנפרד מדירת מגורים חייבת במס רכישה?
כיצד ממסים במס רכישה מחסן או  חניה אשר נרכשו מקבלן תקופה קצרה לאחר שנרכשה מאותו קבלן דירת  המגורים?
האם החניה/המחסן יהוו חלק מדירת המגורים  הנרכשת או החניה/המחסן יהוו יחידה עצמאית ובהתאם יחושב לגביהם סכום מס הרכישה.
לאור פניות חוזרות ונשנות של נישומים  ומייצגים לרשויות המס בענין השאלה הנ"ל, פרסמה רשות המיסים ביום 20.9.2018  ריענון הנחיה למנהלי משרדי מיסוי מקרקעין בנושא.
בהתאם להוראת ביצוע מספר 14/85 מיום  10.6.1985, בעת רכישת חניה או מחסן המוצמדים לדירת המגורים, שנרכשו מאותו קבלן  ומשמשים כחטיבה אחת, יש למסות את התוספת (החניה או המחסן) כחלק נוסף לדירת המגורים  ולחייבה במס לפי תקנה 2(2)(ב) לתקנות מס רכישה הקובעת:
"(ב)  נמכר חלק מדירה, ישולם חלק מסכום מס הרכישה
כאמור בפסקת משנה (א) שהוא כחלק הזכות בדירה הנמכרת ביחס לכל הזכות בדירה;"
רכישה כאמור, אשר בוצעה תוך זמן קצר
ממועד רכישת דירת המגורים, יש לראותה כרכישת חלק מדירת המגורים. כדאי לשים לב
למושג "זמן קצר" אשר מהווה קרקע פוריה לפרשנויות רבות בדבר מהו הזמן  המדובר.
כדי להבין טוב יותר נעשה שימוש בדוגמא.
רוכש קנה מקבלן דירת המגורים ששוויה 1,000,000  ₪.
לאחר "זמן קצר" רכש אותו רוכש
מאותו קבלן חניה בשווי של 20,000 ₪.
לרוכש הדירה אין דירה נוספת והדירה הנרכשת  הינה דירתו היחידה.
בהתאם למדרגות המס המעודכנות לשנת 2018, דירת מגורים יחידה ששוויה
עד לסכום של 1,664,520 ש"ח (להלן: "תקרת הפטור") תהיה פטורה  ממס רכישה.
בהתאם לתקרת הפטור הרי שדירת המגורים פטורה ממס רכישה.

בעת שהנישום ירכוש את החניה מהקבלן זמן קצר לאחר רכישת דירת  המגורים,
ניתן היה לחשוב כי רשויות המס  יסווגו את העסקה כרכישת "זכות אחרת" ובכך לחייב את רכישת החניה במס  רכישה בשיעור של 6%, אולם בעניין זה פורסמה כאמור ההבהרה שמסבירה כי רשויות המס  יראו את החניה כחלק בלתי נפרד מדירת המגורים ומשכך, גם החניה תהיה פטורה ממס

הרכישה כחלק מדירת מגורים מזכה שסכום רכישתה כאמור אינו מגיע לתקרת הפטור.

עו"ד אתגר קדם קאופמן | עו"ד אבי בקר