03-6788966    info@b-tax.co.il
כניסה לרשומים

מהו היום הקובע לחישוב שבח המקרקעין? (פורסם בתאריך 15.11.2018)

//מהו היום הקובע לחישוב שבח המקרקעין? (פורסם בתאריך 15.11.2018)

מהו היום הקובע לחישוב שבח המקרקעין? (פורסם בתאריך 15.11.2018)

היום הקובע לחישוב שבח המקרקעין
כידוע, מס שבח הינו מס המחושב בחישוב לינארי   או בעברית פשוטה, מס המחושב באופן יחסי. בגין כל תקופה בה הוחזק הנכס בבעלות  המוכר, ישלם המוכר שיעור מס שונה.

עד ליום 6.11.2001 יכול היה שיעור מס שבח להגיע עד שיעור של 50% , אולם בעקבות המלצתו של רו"ח יאיר רבינוביץ שעמד בראש ועדת רבינוביץ הופחתו שיעור מס שבח לשיעורים נמוכים יותר 20% ולימים הועלה ל25%. שיעורי מס אלו מחושבים כאמור לפי תקופות.
בגין השבח שהצטבר במהלך התקופה בה היה הנכס
בבעלות המוכר, ישלם המוכר מס שבח באופן יחסי כדלהלן:
בגין התקופה מיום רכישת הנכס ועד ליום 6/11/2001
ישלם המוכר על השבח שהצטבר מס בשיעור של 48% (כיום 47%), בגין התקופה מיום 7/11/2001 ועד ליום 31/12/2011 ישלם המוכר על השבח שהצטבר מס בשיעור של 20%.
בגין התקופה מיום 1/1/2012 ועד ליום מכירת
הנכס ישלם המוכר על השבח שהצטבר מס בשיעור של 25%.
(בנוסף יש להוסיף מס אינפלציוני בשיעור 10%
על השב שהצטבר עד ליום 31/12/93).
בפנינו עומדת השאלה, מה יהיה המצב ככל ומוכר החזיק בנכס שנים רבות, כולל התקופה בה שיעורי המס עמדו על 48%, אולם ההשבחה של המקרקעין, כדוג' שינוי ייעוד שהקפיץ את שווי המקרקעין, התרחשו רק או בעיקר בתקופה בה שיעור המס היו נמוכים יותר, 20% או 25%.
האם במקרה בו נעשתה השבחה כאמור בתקופה בה שיעורי מס שבח היו נמוכים יותר המוכר יחויב וישלם מס בשיעור נמוך (יחסי) או שמה המוכר יחוייב וישלם מס בחישוב לינארי (יחסי) הכולל שיעורי מס גבוהים יותר (48%)?
בפסק דין מאת בית המשפט העליון במסגרת ע"א 8569/06 מנהל מסמ"ק חיפה נגד אלברט אברהם פוליטי נדונה שאלה זו.
לפי עובדות פסק הדין, הנישום, אלברט אברהם פוליטי, רכש בשנת 1992 יחד עם אחר חלקת קרקע ששטחה 1032 מ"ר (חלקה 1). בשנת 2002 , לאחר ששיעור מס שבח הופחת ל20% רכש אותו אלברט אברהם פוליטי חלק נוסף בחלקה (חלקה 2).
על חלקה 1 וחלקה 2 נבנה בניין ואלברט אברהם פוליטי קיבל 5 דירות שמתוכן מכר 2 דירות לצד ג'.
אלברט אברהם פוליטי ביקש כי שיעור המס שיחול במקרה שלו יהיה 20% שכן ההשבחה של המקרקעין בכללותם (חלקה 1
וחלקה 2) קמה לאחר 2002, ביום בו שיעור המס היה 20% ובוודאי שאין למסותו בליניאריות (יחסיות) הכולל שיעור מס גבוה של 48%.
טענת המשיב נדחת. כך קבע ביהמ"ש:
"…. אין מקום לאפשר סטייה מנוסחת החישוב הלינארי. לפרשנות שמציע המשיב אין נקודת אחיזה ארכימדית בלשון החוק, היא אינה מגשימה את התכלית והאיזון בין האינטרסים השונים שבחר בוהמחוקק במסגרת החוק והיא אף אינה עולה בקנה אחד עם פרשנות הרמונית של הוראות החוק מתוכו ובו ושל הוראות החוק מול חקיקה אחרת. "

עו"ד אתגר קדם קאופמן | עו"ד אבי בקר