ניתן לתת דירה במתנה בין קרובים, ללא תמורה באחת משתי החלופות הבאות:
לפי תנאי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963 (להלן: "החוק").
לפי תנאי פטור דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2)
לחוק, או לפי תנאי פטור דירה שהתקבלה בירושה לפי סעיף 49ב(5).
מקבל דירה במתנה אשר יבקש למכור את הדירה שקיבל באחד הפטורים המנויים בחוק,

יידרש לעמוד בתנאי הפטור אותו יבקש לקבל ובנוסף,
ייאלץ לעמוד בתנאי סעיף 49ו' הדורש מגבלות של שימוש בדירה ותקופת צינון, טרם זכאות
לשימוש באחד הפטורים.
שונה הדבר כאשר העברה ללא תמורה היתה באופן שנותן המתנה עשה שימוש באחד הפטורים של דירה יחידה או דירה שהתקבלה בירושה.
הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 9/2009 מיום 16.9.2009 קובעת כי "במקרה בו דירת המגורים הועברה במתנה תוך ניצול פטור לפי
פרק חמישי 1 בידי נותן המתנה לא יחולו הוראות סעיף 49ו לחוק על מקבל המתנה".

כלומר, במקרה בו נותן המתנה, בעת עסקת העברה ללא תמורה,
בחר להעביר את הדירה בהתאם לאחד הפטורים של  דירה יחידה או של
דירה שהתקבלה בירושה ולא בהתאם לסעיף 62, אזי מקבל המתנה לא יאלץ
להמתין תקופת צינון כלשהי ויוכל מייד למכור את דירת המתנה בפטור ,
בכפוף לכך שהינו עומד כמובן בתנאי הפטור.
חשוב לשים לב, הוראת הביצוע קובעת גם כי במידה ואדם בחר לתת לקרובו
דירה במתנה ללא תמורה, ובגין עסקת מתנה זו בחר נותן   המתנה לשלם מס שבח מלא,
הרי שמקבל המתנה לא יהיה מוגבל וכפוף לתנאיו של סעיף 49ו ויוכל  למכור את הדירה
ללא מגבלות של תקופות צינון ושימוש בדירה, בכפוף לעמידתו בתנאי  הפטור.

בעת מכירה הדירה שהתקבלה במתנה על ידי מקבל המתנה, ובמקרה בו המוכר (מקבל המתנה) לא יהיה זכאי לאחד הפטורים וייאלץ לשלם מס שבח בגין מכירה זו, הרי שיום ושווי הרכישה יהיו שונים בין המקרים כדלהלן:

יודגש כי לענין מס רכישה, כל עוד מקבל המתנה  נכלל בהגדרה של "קרוב" בהתאם לתקנות
מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) תשל"ה 1974 (להלן: "התקנות"),
לא תהיה משמעות לדרך בה בחר נותן המתנה לתת את הדירה  (לפי סעיף 62 או לפי אחד הפטורים) ולפי סעיף 20
לתקנות מקבל המתנה יהנה מתשלום שליש ממס הרכישה הרגיל שכן נוסחו של סעיף 20 לתקנות
אינו מתנה את תשלום מס הרכישה המופחת בשימוש בפטור מסויים.