050-5927888     info@b-tax.co.il
כניסה למנויים
   
להצטרפות

דיוורי מערכת

/דיוורי מערכת

האם רכישת מחסן או חניה מקבלן חייבת במס רכישה? (פורסם בתאריך 21.10.2018)

האם רכישת מחסן או חניה מקבלן בנפרד מדירת מגורים חייבת במס רכישה? כיצד ממסים במס רכישה מחסן או  חניה אשר נרכשו מקבלן תקופה קצרה לאחר שנרכשה מאותו קבלן דירת  המגורים? האם החניה/המחסן יהוו חלק מדירת המגורים  הנרכשת או החניה/המחסן יהוו יחידה עצמאית ובהתאם יחושב לגביהם סכום מס הרכישה. לאור פניות חוזרות ונשנות של נישומים  ומייצגים לרשויות המס בענין השאלה

25 שנים פחות חודש ימים – האם מהווה תכנון מס לגיטימי במקרקעין? (פורסם בתאריך 1.11.2019)

25 שנים פחות חודש ימים – האם מהווה תכנון מס לגיטימי במקרקעין? בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין מוגדרת "זכות במקרקעין" כדלקמן: "בעלות,או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור...." (ההדגשה אינה במקור). אנו יכולים ללמוד מהסעיף כי

מהו היום הקובע לחישוב שבח המקרקעין? (פורסם בתאריך 15.11.2018)

היום הקובע לחישוב שבח המקרקעין כידוע, מס שבח הינו מס המחושב בחישוב לינארי   או בעברית פשוטה, מס המחושב באופן יחסי. בגין כל תקופה בה הוחזק הנכס בבעלות  המוכר, ישלם המוכר שיעור מס שונה. עד ליום 6.11.2001 יכול היה שיעור מס שבח להגיע עד שיעור של 50% , אולם בעקבות המלצתו של רו"ח יאיר רבינוביץ שעמד בראש ועדת רבינוביץ הופחתו

קומבינה או עסקת קומבינציה?! (פורסם בתאריך 3.12.2018)

עסקת קומבינציה במקרקעין, הינה עסקה המהווה "קומבינה" חוקית המאפשרת ביצוע עסקאות מקרקעין תוך הפחתת חבות במיסוי מקרקעין בהתרחשותם. בעסקאות אלו נמצא את המוכר מבקש למכור לקבלן רק חלק מהמקרקעין (להלן: "חלק הקבלן") ובתמורה יבקש המוכר כי הקבלן ייבנה עבורו דירות על חלק המקרקעין שנותר בבעלותו (להלן: "חלק המוכר") שאותו כאמור לא מכר לקבלן. מאחר והעסקה הינה

מה המשמעות ב"דירת מגורים מזכה"? (פורסם בתאריך 27.12.2018)

מה המשמעות ב"דירת  מגורים מזכה"? בעקבות פסק הדין  שניתן לאחרונה ביום 13/12/2018 במסגרת ו "ע 44579-08-14 גבאי ואח' נ' מדינת  ישראל בדיוור זה נעסוק  במשמעות של "דירת מגורים מזכה". כעורכי דין  העוסקים רבות בנושא פטורים ממס שבח, רבים נוהגים לגשת מייד ל"מבחנים"  הבודקים זכאות לפטור כגון האם המוכר החזיק בדירה במשך 18 חודשים, האם המוכר הינו  תושב ישראל, האם המוכר מוכר את מלוא זכויותיו בדירה

חישוב שווי רכישה וניכויים בעסקת קומבינציה – קרקע עם בית ישן (פורסם בתאריך 13.12.18)

לצורך חישוב שבח בעסקת קומבינציה של מכר יחסי של מקרקעין עם בית בנוי עליו, זכאי הבעלים לנכות את שווי הרכישה והניכויים שהיו לו על המקרקעין, בחלק היחסי כמובן, ולהפחיתם משווי המכירה, תוך שימוש בסעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין. לצורך הבנה של דרך החישוב נעשה שימוש בדוגמא. נתוני העסקה: החלק הנמכר לקבלן: 60%. החלק הנותר בבעלות

ניכוי פחת בעת מכירת נכס מקרקעין בעת מיסוי במסלול מס מלא (פורסם בתאריך 10.1.19)

ניכוי פחת במכירת נכס מקרקעין גורמת בהכרח להגדלת השבח ולמיסוי גבוה יותר במכירה. בפני משכיר המבקש להשכיר דירת מגורים קיימים 3 מסלולי מיסוי כדלהלן: מסלול מס מלא. מסלול מס מופחת (10%). מסלול פטור. בדיוור זה נתמקד בניכוי פחת במכירת נכס מקרקעין כאשר שכר הדירה מהנכס מוסה במסלול מס מלא. הכלל הוא כי ככל ונוכה פחת

האם יש לכלול הוצאות פיתוח בשווי המכירה?

  לאחרונה, ביום 3.7.2018 התקבל פסק דין במסגרת ו"ע 20861-09-16   אאורה השקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה שבו נידונה הסוגייה בענין אי הכללת הוצאות פיתוח בשווי המכירה  של זכות  במקרקעין לצורך חישוב   מס רכישה. פסק הדין חזר על ההלכות שנקבעו בבית המשפט העליון בפרשות מלמוד. (ע"א 610/87 מנהל מס שבח מקרקעין נ' מלמוד), הכט (ע"א 225/84 מנהל מס שבח מקרקעין נ' הכט),  גרינבלט (ע"א 293/89

האם כל העברת דירה ללא תמורה מחייבת תקופת צינון?

ניתן לתת דירה במתנה בין קרובים, ללא תמורה באחת משתי החלופות הבאות: לפי תנאי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963 (להלן: "החוק"). לפי תנאי פטור דירה יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק, או לפי תנאי פטור דירה שהתקבלה בירושה לפי סעיף 49ב(5). מקבל דירה במתנה אשר יבקש למכור את הדירה שקיבל באחד הפטורים המנויים בחוק, יידרש

עיקרי תיקון 89 לחוק

תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963 (להלן:"החוק") הינו תיקון שבא לייעל ולקצר את הזמנים לקבלת אישורים לרישום הנכסים בלשכת רישום המקרקעין. קיימים 3 מסלולים בהם עוסק התיקון: 1.מסלול קבלת אישור מס רכישה מקדמה לפי (סעיף 15(ט) לחוק) רוכש אשר שילם את שובר מס הרכישה לפי שומתו העצמית ועמד בכל התנאים הנוספים כאמור,