03-6788966    info@b-tax.co.il
כניסה לרשומים

עדכונים ומאמרים

/עדכונים ומאמרים

ניכוי פחת בעת מכירת נכס מקרקעין בעת מיסוי במסלול מס מלא (פורסם בתאריך 10.1.19)

ניכוי פחת במכירת נכס מקרקעין גורמת בהכרח להגדלת השבח ולמיסוי גבוה יותר במכירה. בפני משכיר המבקש להשכיר דירת מגורים קיימים 3 מסלולי מיסוי כדלהלן: מסלול מס מלא. מסלול מס מופחת (10%). מסלול פטור. בדיוור זה נתמקד בניכוי פחת במכירת נכס מקרקעין כאשר שכר הדירה מהנכס מוסה במסלול מס מלא. הכלל הוא כי ככל ונוכה פחת

האם יש לכלול הוצאות פיתוח בשווי המכירה?

  לאחרונה, ביום 3.7.2018 התקבל פסק דין במסגרת ו"ע 20861-09-16   אאורה השקעות בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין חדרה שבו נידונה הסוגייה בענין אי הכללת הוצאות פיתוח בשווי המכירה  של זכות  במקרקעין לצורך חישוב   מס רכישה. פסק הדין חזר על ההלכות שנקבעו בבית המשפט העליון בפרשות מלמוד. (ע"א 610/87 מנהל מס שבח מקרקעין נ' מלמוד), הכט (ע"א 225/84 מנהל מס שבח מקרקעין נ' הכט),  גרינבלט (ע"א 293/89

האם רכישת מחסן או חניה מקבלן בנפרד מדירת מגורים חייבת במס רכישה? 

כיצד ממסים במס רכישה מחסן או  חניה אשר נרכשו מקבלן תקופה קצרה לאחר שנרכשה מאותו קבלן דירת  המגורים? האם החניה/המחסן יהוו חלק מדירת המגורים  הנרכשת או החניה/המחסן יהוו יחידה עצמאית ובהתאם יחושב לגביהם סכום מס הרכישה. לאור פניות חוזרות ונשנות של נישומים  ומייצגים לרשויות המס בענין השאלה הנ"ל, פרסמה רשות המיסים ביום 20.9.2018  ריענון הנחיה למנהלי משרדי מיסוי מקרקעין בנושא.

עיקרי תיקון 89 לחוק

תיקון 89 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג 1963 (להלן:"החוק") הינו תיקון שבא לייעל ולקצר את הזמנים לקבלת אישורים לרישום הנכסים בלשכת רישום המקרקעין. קיימים 3 מסלולים בהם עוסק התיקון: 1.מסלול קבלת אישור מס רכישה מקדמה לפי (סעיף 15(ט) לחוק) רוכש אשר שילם את שובר מס הרכישה לפי שומתו העצמית ועמד בכל התנאים הנוספים כאמור,

25 שנים פחות חודש ימים – האם מהווה תכנון מס?

לגיטימי במקרקעין? בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין מוגדרת "זכות במקרקעין" כדלקמן: "בעלות,או חכירה לתקופה העולה על עשרים וחמש שנים בין שבדין ובין שביושר לרבות הרשאה להשתמש במקרקעין, שניתן לראות בה מבחינת תכנה בעלות או חכירה לתקופה כאמור...." (ההדגשה אינה במקור). אנו יכולים ללמוד מהסעיף כי בעלות או חכירה או הרשאה לעשות שימוש במקרקעין לתקופה של

הזדמנות נדירה – תום תקופת המעבר

מאת: אבנר שמר, עו"ד. תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין קבע הוראות מעבר לתקופה שמיום 1.1.14 ועד ליום 31.12.17 הידועה בכינויה "תקופת המעבר". עם סיומה המתקרב של תקופת המעבר תיווצר הזדמנות נדירה עבור לא מעט בעלי דירות מגורים. עם החלת תיקון 76 בוטל סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין אשר אפשר פטור במכירת דירת מגורים אחת ל-4

רכישה ומכירה של "דירת מגורים" בפרויקטים של תמ"א 38/2 ופינוי בינוי

מאת: עמיה גולדשטיין, עו"ד | אבנר שמר, עו"ד. בעלי דירות רבים שדירתם צפויה להיכלל באזור אשר חלה עליו תכנית המאשרת תמ"א 38 (הריסה ובניה) או פרויקט של פינוי בינוי, אינם מודעים למשמעות הגדולה שיש למועד מכירת דירתם למי שאינו היזם (צד ג'). מועד המכירה יכול שיקבע אם המכירה תהיה עתירת מיסוי או לא. כדי להימנע

זכויות בניה המוצמדות לדירה ומהוות חלק ממנה

מכירת דירה שתמורתה הושפעה מזכויות בניה נוספות המוצמדות לדירה ומהוות חלק מהדירה , סעיף 49ז לחוק מיסוי מקרקעין. במאמר זה נעסוק במחויבות מוכר זכויות בניה המוצמדות לדירה בתשלום מס שבח במכירתן, ובאפשרויות השונות אשר החוק מתיר לו לשלם חלקית ו/או לא לשלם כלל. מספר עקרונות מרכזיים למוכר מקרקעין במדינת ישראל: (לעניין מס שבח). כל עסקת

כמה מס שבח תשלמו החל מ-1.1.18?

מאת: עו״ד אברהם בקר. ב-1.1.14 נכנס לתוקפו תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין אשר קבע שינויים רבים ומהותיים. בין עיקרי תיקוני החוק נקבע כי סעיף הפטור אשר התיר למוכר למכור דירת מגורים אחת לארבע שנים למי שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, בוטל. כתחליף לביטולו של סעיף זה קבע המחוקק שיטת חישוב חדשה המכונה חישוב ליניארי חדש,

רכישה ומכירה של נכס ע"י תושב חוץ

מאת: אבנר שמר, עו"ד כחלק מניסיונות המדינה להוזיל את מחירי הדיור בישראל, בשנת 2013 נעשו שינויים חקיקתיים ביניהם נקבע כי שיעור מס הרכישה לדירה יחידה יחול על יחיד שהינו "תושב ישראל" בלבד. בנוסף נקבע כי על מנת לקבל פטור לדירה יחידה ממס שבח בעת מכירת דירה, תושב חוץ יוכל לקבלה רק אם יוכח כי אין